Hva betyr ny revisorlov for mitt revisjonsfirma?

Finanstilsynet kan ilegge bøter for brudd på loven. Nye lovkrav om rutiner og risikostyring. Sikkerhetsstillelse bortfaller, men fortsatt behov for å forsikre erstatningsrisikoen.

Publisert:

Revisjonsforordningen – revisjon av foretak av allmenn interesse

Revisjonsforordningen gjelder som lov i Norge fra 1. januar 2021, samtidig med at ny revisorlov trådte i kraft. I utgangspunktet gjelder forordningen ordrett som i EU, men det er åpnet for enkelte nasjonale tilpasninger som blir benyttet i Norge.

Revisjonsforordningen inneholder blant annet bestemmelser om:

 • Forbud mot å levere andre tjenester enn revisjon. Forordningen forbyr revisor å levere en rekke tjenester til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse eller datterselskaper av disse. Det åpnes for å levere enkelte skattetjenester, men ikke skatterådgivning.
 • Honorargrense for andre tjenester enn revisjon. Honorar for andre tjenester enn revisjon, kan ikke utgjøre mer enn 70 prosent av revisjonshonoraret.
 • Firmarotasjon. Foretak av allmenn interesse må bytte revisjonsselskap minst hvert tiende år. Perioden kan utvides til 20 år etter en anbudsprosess eller til 24 år hvis foretaket har to valgte revisorer.
 • Revisjonsutvalgets oppgaver. Revisjonsutvalget får utvidede oppgaver ved valg av revisor, kjøp av tjenester fra foretakets revisor og oppfølging av revisjonen.
 • Revisors rapportering. Det stilles krav til revisors uttalelser i revisjonsberetningen ut over det som følger av ISA 700 og 701. Revisor skal også avgi en ganske omfangsrik årlig rapport til revisjonsutvalget. 

Kvalitets- og risikostyring

Det innføres mer omfattende regler om kvalitets- og risikostyring i den nye revisorloven.

Det kommer en ny lovbestemmelse om organisering av virksomheten og kvalitetsstyring. Bestemmelsen presiserer en rekke krav til revisjonsforetaket. Det meste av dette er hentet fra standarden ISQC 1, som revisjonsforetakene må følge også i dag. Lovreguleringen av dette, gjør likevel at det er nødvendig å gå gjennom eksisterende rutiner og oppdatere ISQC1-dokumentet.

Risikostyringsforskriften som gjelder for de fleste foretak som Finanstilsynet fører tilsyn med, blir nå også gjort gjeldende for revisjonsforetak. Det vil gjelde forenklede krav for alenepraktiserende revisorer.

Klientregister

Det stilles nye krav til registreringen av opplysninger om revisjonsklienter i den nye loven. Du må registrere følgende opplysninger om klientene:

a) navn
b) adresse
c) oppdragsansvarlig revisor
d) honorar for lovfestet revisjon for hvert regnskapsår
e) honorar for andre tjenester for hvert regnskapsår

Hvis du er konsernrevisor, må det i tillegg registreres opplysninger på morselskapet om oppdragsansvarlig revisor for vesentlige datterselskap som dere er valgt revisor for.

Registrering av overtredelser og skriftlige klager

Det innføres en ny lovbestemmelse om registrering av overtredelser av bestemmelser i revisorloven og skriftlige klager på revisjonsoppdrag. Dette gjelder imidlertid bare for klienter som ikke er små foretak etter definisjonen i regnskapsloven, og ikke mindre overtredelser.

Du må registrere følgende opplysninger om overtredelser:

 • Opplysninger om overtredelsen som er tilstrekkelige til å identifisere det aktuelle forholdet og hva avviket består i
 • Tiltak som er gjennomført for å rette på forholdet eller hindre at det gjentar seg

Du må utarbeide en årlig rapport som gir en oversikt over tiltak som nevnt og kommunisere den internt.

Revisjonsvirksomhet i enkeltpersonforetak

 • Revisorer som driver i enkeltpersonforetak får revisjonsplikt fra og med regnskapsåret 2021.
 • Hvis du ikke har gjort det før, må du registrere enkeltpersonforetaket i Foretaksregisteret.
 • Reglene som skal oppfylles på foretaksnivå (kvalitetsstyring og risikostyring mv), gjelder på samme måte for revisorer som driver i enkeltpersonforetak som for et revisjonsselskap. 
  • Betegnelsen «revisjonsforetak» innføres i loven. Revisjonsforetak omfatter både revisjonsselskaper og statsautoriserte revisorer som utfører lovfestet revisjon i eget navn (enkeltpersonforetak).

Sanksjoner – overtredelsesgebyr

Finanstilsynet får mulighet til å sanksjonere brudd på revisorloven med overtredelsesgebyr (bøter).

Finanstilsynet kan ilegge et revisjonsforetak et overtredelsesgebyr på inntil det høyeste av 10 millioner kroner og 2 prosent av årsomsetningen. Driver du i enkeltpersonforetak, kan det maksimalt ilegges fem millioner kroner.

Krav om sikkerhetstillelse fjernes

Gjeldende lovkrav om å stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar bortfaller.

Fortsatt behov for å forsikre erstatningsrisikoen

Behovet for forsvarlig forsikring mot mulig erstatningsansvar endres ikke ved at lovkravet om sikkerhetsstillelse fjernes.

Ansattevalgte styremedlemmer

Hvis det er ansattevalgte styremedlemmer i revisjonsselskapet, presiserer den nye loven at flertallskravet må oppfylles både for styret samlet og blant de styremedlemmene som ikke er valgt av de ansatte.